News

De IS-Academie als inspiratiebron

Development Policy19 Oct 2011José Komen, Anita Hardon

De voorgenomen Kennisplatforms van BuZa kunnen baat hebben bij de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met de IS-Academie.

De partners die betrokken waren bij de IS-Academie HIV/AIDS hebben op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de eerste doelstelling van de IS-Academie, namelijk, het verbeteren van de kwaliteit van beleid door het inschakelen van wetenschappers. Dit lijkt ons ook een van de centrale doelstellingen van het voorgestelde nieuwe kennisbeleid van DGIS. Wij delen hier daarom enkele van onze relevante ervaringen met de IS-Academie HIV/AIDS.

Beleidsontwikkeling

De manieren waarop beleid indirect verbeterd kan worden, zijn talrijk, getuige het substantiële aantal policy papers dat geschreven is, het onderzoekswerk van de promovendi, de expertmeetings en het inschakelen van international AIDS research fellows. De policy papers geven de resultaten weer van actuele onderzoeken en bieden beleidsmakers de kennis van deze cutting edge wetenschappelijke resultaten. Ook de resultaten van de research fellows dragen bij aan verbetering van beleidsontwikkeling. Deze fellows zijn deskundigen die jarenlang betrokken zijn geweest bij de implementatie van AIDS projecten; zij treffen in de IS-Academie een intellectueel klimaat voor reflectie op hun praktijkkennis, met als doel de kennis te vertalen naar beleid. Tevens boden de AIDS Expert Meetings een platform voor uitwisseling van inzichten en onderzoeksgegevens tussen wetenschappers en beleidsmakers.

In samenspraak met BuZa is een format ontwikkeld voor het inhoudelijk samenbrengen van wetenschap en beleid tijdens deze meetings, wat meer ruimte opleverde voor discussie en het formuleren van aanbevelingen. Onderzoekers en BuZa ambtenaren trokken samen op bij de Internationale Aids Conferenties in Toronto (2006), Mexico (2008) en bij de AIDSImpact meeting in Marseille (2005). Tijdens die conferenties werden onderzoeksresultaten gepresenteerd, en bovendien sessies georganiseerd om inzichten vanuit de conferentie te vertalen naar Nederlands beleid en nieuwe onderzoeksuitdagingen.

Door de intensievere samenwerking die door de IS-Academie tot stand is gekomen, is er meer dan voorheen gezamenlijk kennis ontwikkeld. Deze kennis wordt toegepast zowel in beleid als in de implementatie praktijk van de NGO’s met wie de AISSR samenwerkt.

Verjonging

Wat betreft de tweede doelstelling van de IS Academie – het bijdragen aan verjonging van de bij OS betrokken wetenschappers – is het resultaat ook duidelijk. Zowel door het organiseren van gastcolleges door BuZa medewerkers, het ontwikkelen van MA onderwijs modulen en het BSc/MSc onderzoek zijn heldere resultaten bereikt. Er zijn data gegenereerd rondom observaties van interventieprocessen, en blinde vlekken in bestaand beleid zijn benoemd.

Het thema HIV/AIDS is geïntegreerd in het onderwijscurriculum van de Universiteit van Amsterdam door gastcolleges gegeven door BuZa medewerkers. Hierdoor kunnen studenten reeds in een vroeg stadium van hun studie kennis maken met het Nederlandse HIV/AIDS beleid. Daarnaast is er een focus aangebracht tussen beleid en onderzoek binnen het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld door de realisatie van de Masterclass voor HIV/AIDS. Bovendien is de selectie van BSc en MSc studenten voor stageopdrachten in het kader van de IS-Academie in gang gezet.

Verbreding draagvlak

De gastcolleges gegeven door BuZa ambtenaren aan BSc en MSc studenten hebben bijgedragen aan beleidsgerichte en beleidsrelevante onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in relatie tot IS vraagstukken. De thematiek van studentenonderzoek wordt in overleg bepaald en ook de selectie van onderzoeksvoorstellen wordt samen gedaan. De studenten presenteerden hun resultaten op de internationale expertmeetings, en leverden daar vaak verfrissende bijdragen aan de discussies. Onderzoek en onderwijs binnen de UvA spitsen zich toe op beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking. Dit zorgt ervoor dat studenten toenemend geïnteresseerd zijn in het beleidsterrein HIV/AIDS en bovendien door onderwijs en gastcolleges beter op de hoogte zijn van huidig beleid en praktijk. Een duidelijk resultaat is de groep van afgestudeerden die interesse hebben om te werken in het HIV/AIDS veld in relatie tot internationale samenwerking en beleid. Studenten gaan binnen BuZa te werk als stagiaires, of krijgen er na hun afstuderen een baan.

De beleidsrelevante publicaties en policy papers dragen niet alleen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van beleid, maar ook aan een minder intern gericht perspectief van OS ambtenaren en aan maatschappelijk draagvlak. Zo zijn OS ambtenaren op de hoogte van onderzoeksresultaten. De gastcolleges zorgen dat OS ambtenaren in aanraking komen met studenten en jonge onderzoekers, die hen vragen stellen en feedback geven. Het organiseren van AIDS Expert Meetings zorgt niet alleen voor een wisselwerking tussen wetenschap en beleid, het zorgt door het betrekken van maatschappelijke organisaties tevens voor een profilering van het werkveld HIV/AIDS én van de IS-Academie en haar resultaten.

Over een periode van vijf jaar (2005-2010) zijn vier promotieonderzoeken gerealiseerd. Bovendien zijn, uit andere financieringsbronnen, nog eens 12 promotietrajecten gestart op het gebied van HIV/AIDS. Deze kennis komt nu tot uitdrukking in individuele proefschriften. In de komende periode kan deze kennis omgezet worden in nieuw beleid en in nieuwe onderzoekskaders.

Toekomst

Enkele instrumenten van de IS-Academie zijn minder goed uit de verf gekomen. Een voorbeeld hiervan is het creëren van mogelijkheden binnen BuZa en DSO-GA voor het opnemen van mini-sabbaticals en het doen van promotieonderzoek door OS ambtenaren. Deze activiteiten zijn, hoewel theoretisch aanwezig, tot op heden praktisch moeilijk te realiseren.

Terugkijken op de successen van de IS-Academie wint aan gewicht als er ook stappen gezet worden naar de toekomst. De IS-Academie was gericht op het verbeteren van de samenhang tussen beleid, onderzoek en onderwijs. Wij zijn van mening dat het goed is om naast aandacht voor de kwaliteit van beleidontwikkeling ook te focussen op aspecten van beleidsimplementatie en de organisaties die hierbij betrokken zijn, zoals de medefinancieringsorganisaties en de donoren, nationaal en mondiaal. Het zou goed zijn meer kennis van (inter)nationale partners hierbij te betrekken, en ook te zorgen voor meer multidisciplinariteit en economische en medische invalshoeken.

In de ondersteuning van het BuZa beleid kijken we ook thematisch verder. Het is belangrijk dat we ons richten op de werking van gezondheidssystemen in de breedte, met naast HIV/AIDS een specifieke focus op aspecten van gender, reproductiviteit en rechten.

Ook bij het onderwijs kijken we naar de toekomst. Op dit moment inventariseren we waar de BSc/MSc studenten die de afgelopen jaren een IS-Academie beurs kregen na hun studie terecht zijn gekomen en of zij inderdaad werk hebben gevonden in het internationale HIV/AIDS veld.