News

Effectieve kennis samen ontwikkelen

Development Policy19 Oct 2011André van der Zande

Naast de voorgestelde Kennisplatforms water, voedselzekerheid, SRGR en veiligheid wil ik pleiten voor een vijfde Kennisplatform kenniscreatie en -overdracht. In een dergelijk platform kunnen specifieke vragen die niet precies onder de vier prioriteiten vallen toch geagendeerd worden. Met name de vraag naar het meest effectieve model van kenniscreatie en kennisoverdracht in de prioritaire landen is relevant.

Brede vertegenwoordiging

De platforms zouden gevormd moeten worden door relevante publieke en private organisaties. Bij het platform water kan gedacht worden aan Nederlandse organisaties (overheid, privaat en NGO’s) met kennis van water zoals b.v. RIVM, Vitens, AMREF, UNESCO-IHE, KIT en eventueel andere stakeholders die per ontwikkelingsland met de ambassades en stakeholders in het betreffende land (overheid en privaat) om de tafel gaan zitten om de onderzoeksprioriteiten en gebieden voor kennisoverdracht voor een aantal jaren vast te stellen. Belangrijk is om dit per prioritair land te doen en om daarbij de juiste overheidsinstanties (kennis, beleid en uitvoering) en andere private partners aan tafel te hebben.

Alleen op die manier kan een goede aansluiting verkregen worden bij de wensen en noden van het land. Als er een brede vertegenwoordiging van (typen) organisaties aan het platform deelneemt wordt de integratie van kennis, beleid en praktijk beter gegarandeerd.

Meerjaren prioriteiten

Het Kennisplatform kan een vrij breed overleg worden (met het risico van vrijblijvendheid en bagagedragergedrag) en heeft dus een klein en slagvaardig (dagelijks) bestuur nodig die zaken kan afhandelen. De voorzittersrol zou bij toerbeurt door één van de Nederlandse organisaties kunnen worden bekleed. De secretariële taken worden dan bij voorkeur door een andere organisatie op zich genomen (BZ dient daarvoor fondsen beschikbaar te stellen). Het platform levert mijns inziens een meerjaren prioriteiten programma voor onderzoek, leerprojecten en kennisoverdracht.

Op basis van de onderzoek- en kennisprioriteiten en de vast gestelde gebieden voor kenniscreatie en -overdracht kunnen calls voor het indienen van projectvoorstellen worden geopend. Deze calls worden namens BZ eventueel via een organisatie zoals Agentschap.nl uitgezet. Op basis van de call kunnen projectvoorstellen door gemengde consortia worden ingediend. De selectie van de projecten vindt plaats door de Nederlandse ambassade in samenwerking met de lokale overheden.