News

Inclusieve visie op ontwikkeling

Inclusive Economy24 Nov 2011Nicky Pouw

Om kennis voor ontwikkeling op strategische en effectieve wijze in te zetten is een overkoepelende visie op ontwikkeling nodig. Te lange tijd zijn de ogen gesloten voor de negatieve externaliteiten van het internationaal handels- en economische groeibeleid van de wereld economieën. De arme landen ontbreekt het aan de nodige economische, sociale, politieke en ecologische buffers en mechanismen om externaliteiten als voedselonzekerheid, onveiligheid, ongelijkheid en schending van mensenrechten op te heffen, dan wel ten goede te keren.

Het huidige economische groeipad dat wereldwijd gevolgd wordt, dreigt het welzijn van toekomstige generaties ernstig te ondermijnen door verspilling van schaarse middelen en vernietiging van collectieve goederen. Externaliteiten zoals de vier genoemde kernproblemen zouden a priori in onze analyses aandacht behoeven, in plaats van ex post bijstellingen die vaak ineffectief blijken. Dit vereist een veelomvattender begrip van de factoren die bijdragen aan het creëeren van collectief welzijn.

De visie van waaruit we de de huidige wereldproblematiek bezien is gestoeld op Westerse kennissystemen. Alleen vanuit een meer inclusieve visie op ontwikkeling, die Zuidelijke kennissystemen erkent en incorporeert, kunnen we tot een effectiever ontwikkelingsbeleid komen. Ten grondslag aan een dergelijke inclusieve visie zouden gedeelde waarden en normen ten aanzien van onrechtvaardigheid moeten liggen.

De voorgestelde kennisplatforms zouden in dialoog en nauwe samenwerking met kennisinstituties in het Zuiden tot overeenstemming moeten komen over de principale onrechtvaardigheden in een nationale en regionale context, en priorisering voor nationaal en internationaal beleid hierin. De kennisplatforms kunnen rondom een vaste kern van beleidsmakers, onderzoekers, mensen uit private sector en civiele organisaties gevormd worden, maar kunnen daarnaast dynamische sub-groepen vormen rondom deelthema’s, nationale en regionale problematiek.