News

Opening van het debat

Development Policy19 Oct 2011The Broker

Binnenkort zal staatssecretaris Knapen ‘de Kennisbrief’ aan de Tweede Kamer sturen. In deze brief beschrijft hij zijn voornemens voor de hervorming van het kennisbeleid van Buitenlandse Zaken.

Reden voor The Broker om in oktober en november een debat over dit nieuwe kennisbeleid te organiseren. Wat zijn volgens u de cruciale veranderingen die nodig zijn om te komen tot een betere interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk? Wat meent u dat prioriteit moet krijgen in dit nieuwe beleid?

Wij hebben een open debat voor ogen over de rol van kennis en onderzoek bij het aanpakken van mondiale vraagstukken. En we nodigen u – onderzoekers, kennismanagers, onderzoeksdirecteuren, beleidsmakers en adviseurs, en professionals in het veld – uit om hierover uw mening te geven en met elkaar in discussie te gaan.

De exacte inhoud van de Kennisbrief is nog niet bekend. Zodra deze naar de Kamer gaat, zullen we deze ook hier publiceren. Wel is het duidelijk dat het kabinet de uitgaven voor onderzoek strategischer wil gaan inzetten: minder versnipperd, en meer gericht op de prioriteiten. Dit moet de relevantie, en het gebruik, van de in Nederland aanwezige kennis en onderzoekscapaciteit voor OS vergroten. Samenwerking met en versterking van zuidelijke kennisinstellingen ziet de staatssecretaris als een belangrijke randvoorwaarde.

Het nieuwe kennisbeleid gaat zich concentreren op vier kennisplatforms. Deze hebben elk één van de vier prioritaire thema´s van staatssecretaris Knapen als onderwerp: veiligheid en de rechtsstaat, water, voedselzekerheid, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Misschien wordt hieraan nog een vijfde platform, met een overkoepelende thematiek, toegevoegd.

Met deze blog entameert The Broker een debat over het nieuwe kennisbeleid met de volgende centrale vraag: hoe kunnen de door de staatssecretaris voorgestelde kennisplatforms het best worden vormgegeven?

Deelvragen zijn onder meer:

 1. Welke organisaties of personen zouden deel moeten uitmaken van de platforms, en welke niet? Alleen Nederlandse stakeholders, vooral zuidelijke partners, of nog breder internationaal?
 2. Wat moet de institutionele structuur van zo’n platform zijn? Een breed overlegorgaan en/of een dagelijks bestuur/regiegroep?
 3. Wat is de taak van een kennisplatform:
  – Het formuleren van onderzoeksvragen?
  – Het uitzetten van onderzoeken en beoordelen van voorstellen? (of moet dat via een intermediaire organisatie? En waar moet die aan voldoen?)
  – Het in kaart brengen van reeds aanwezige kennis op het betreffende thema? Nationaal of ook internationaal?
  – Het samenvatten en toegankelijk maken van die kennis? Of moet daar ook een apart instituut verantwoordelijk voor worden gemaakt?
  – De brug te zijn tussen kennis, beleid en praktijk, en hoe dan?

De discussie richt zich in eerste instantie op de organisatorische vragen over hoe een kennisplatform in te richten. Welke inhoudelijke prioriteiten worden gekozen binnen de afzonderlijke thema´s is immers een taak van het nieuw op te richten platform. Dat neemt niet weg dat ook inhoudelijke aspecten al in dit stadium een rol zullen spelen, en suggesties hieromtrent zijn dan ook zeker welkom.

We hopen op een levendige discussie in de komende weken!

Deze discussie zullen we samenvatten voordat de Kennisbrief, waarschijnlijk eind november, in de Kamer behandeld wordt. Een uitgebreider overzicht van de debatbijdragen zullen worden vervat in een Special Report dat medio december door The Broker wordt gepubliceerd.

Bij wijze van uitzondering wordt dit debat in het Nederlands gevoerd. Uw bijdragen (500 tot max. 100 woorden) kunt u sturen aan: editor@thebrokeronline.eu. U kunt ook online reageren op de bijdragen van anderen (d.m.v. de comment functie).

Als u zich wilt abonneren op dit debat, kunt u dit doen door op het wit-oranje sterretje te klikken bovenaan de overzichtspagina van deze blog.